РИТМОКОР

Інформаційний лист

Скачати інформаційний лист у форматі PDF ...

Комплексная антиаритмическая терапия у пациентов с патологией щитовидной железы

По данным ВОЗ патологией щитовидной железы (ЩЖ) страдает более 200 млн человек в мире. Давно известно, что основные клинические проявления и симптомы заболеваний ЩЖ связаны с эффектом воздействия тиреоидных гормонов на сердечно-сосудистую систему. Как избыток, так и недостаток тиреоидных гормонов вызывает изменения сердечной сократимости, сердечного выброса, артериального давления и общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) [2, 3]. В большинстве случ...

Место Ритмокора в комплексной антиаритмической терапии у пациентов с патологией щитовидной железы

По данным ВОЗ, патологией щитовидной железы (ЩЖ) страдает более 200 млн человек в мире. Только за последние 5 лет абсолютный прирост числа вновь выявленных случаев заболеваемости в экономически развитых странах составил 51,8 % среди женщин и 16,7 % среди мужчин. По данным Фремингемского исследования, повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ) отмечен у 13,6 % женщин, а в Колорадском исследовании — у 9,5 % людей [1]. Давно известно, что основные клинические проявления и симптомы заболеван...

Деякі аспекти застосування Ритмокору в практиці лікаря

Останнім часом, в Україні, ми стикаємося з проблемою вибору лікарських препаратів не тільки через широку палітру можливих варіантів хімічних структур, але, також, через великий потік нових маловивчених лікарських препаратів, які не входять до стандартів лікування різних патологій, вказаних у рекомендаціях Європейського товариства кардіологів або прийнятих Асоціацією кардіологів України. Частково – це імпортні лікарські засоби, а часом – це препарати вітчизняного виробництва. Історично склалося,...

Оценка эффективности и безопасности препарата Ритмокор у больных с нарушениями ритма сердца на фоне ишемической болезни сердца

В статье представлены результаты многоцентрового исследования по изучению инъекционной формы Ритмокора у больных ИБС с желудочковой экстрасистолией І-ІІІ класса и предсердной экстрасистолией. Исследование проводилось в трех кардиологических центрах Украины. По результатам исследования использование инъекционной формы Ритмокора в дозе 20 мл 10 % раствора на 150 мл изотонического раствора 1 раз в день в течении 10 суток позволило достоверно уменьшить количество желудочковых и предсердных экстраси...

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛЮКОНАТА МАГНИЯ И КАЛИЯ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ЛЕЧЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Высокая заболеваемость и смертность от цереброваскулярной патологии вызывает неугасающий интерес к данной проблеме. Несмотря на значительные успехи фармакологии в разработке различных нейропротекторных препаратов все они имеют низкий профиль безопасности, большое количество противопоказаний и побочных эффектов, а также, что немаловажно, высокую стоимость. Все это способствует поиску новых эффективных, безопасных и доступных препаратов. Комбинированный препарат глюконовой кислоты Ритмокор® показ...

Антиишемическая эффективность ритмокора и его влияние на качество жизни у больных, перенесших инфаркт миокарда

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), несмотря на последние достижения медикаментозной терапии, по-прежнему снижает качество жизни больных и остается одной из основных причин смерти при сердечно-сосудистой патологии (2). Несмотря на внедрение в практику лечения ИБС новых препаратов различных классов лекарственных средств (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, β-адреноблокаторы и т. д.), выживаемость больных ИБС за последние годы существенно не изменилась (2).  Проводимая таким больн...

ОЦІНКА КАРДІОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ АНТРАЦИКЛІНОВИХ АНТИБІОТИКІВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КАРДІОПРОТЕКЦІЇ

Антрациклінові антибіотики включені в багато схем лікування онкологічних захворювань. Серед цих препаратів найбільш широко застосовують доксорубіцин (даунорубіцин, епірубіцин, адріаміцин) [8-12].  Кардіотоксична дія антрациклінів часто є основним обмежувальним фактором проведення адекватної цитостатичної терапії і буває настільки серйозною, що вимагає припинення лікування ще до отримання чіткого протипухлинного ефекту [18-20]. Небезпека антрациклінових ушкоджень серця полягає у високій ...

Ефективність препарату Ритмокор® у лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) та їх ускладнення є основною причиною інвалідизації та смертності працездатного населення в усьому світі. Економічні витрати суспільства на ліку- вання цієї категорії пацієнтів щороку зростають, проте якість лікування залишає бажати кращого [11]. Тому, разом зі створен- ням нових препаратів і розробкою стратегій лікування захворю- вань системи кровообігу [7], актуальним є питання щодо можли- вості попередження соматичної серцево-судинної патології, розпізнав...

Эффективность и безопасность РИТМОКОРА® у пожилых больных с ишемической болезнью сердца и экстрасистолической аритмией

Экстрасистолическая аритмия (ЭА) является распространенным нарушением сердечного ритма, особенно у больных пожилого и старческого возраста [1,2,6]. Наиболее часто ЭА у них обусловлена ишемической болезнью сердца. Лечение ЭА у больных ИБС предполагает назначение антиангинальных и антиаритмических препаратов (бета-адреноблокаторов, блокаторов медленных кальциевых каналов, нитратов, амиодарона, антиаритмических препаратов 1-го класса), ингибиторов АПФ [2-6]. Наряду с этим, существенно значение ...