АДВОКАРД

Эффективность комбинированного активатора калиевых каналов Aдвокарда® при эпизодах безболевой ишемии миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца

В течении ишемической болезни сердца (ИБС) тревожным клиническим сигналом несоответствия потребности миокарда в кислороде и его кровоснабжения является ангинозная боль. Отсутствие такого сигнала – безболевая ишемия миокарда (ББИМ) – приводит к недооценке серьезности ситуации и, соответственно, к недостаточным мерам по ее устранению. Согласно литературным данным [1–3, 9], наличие ББИМ является прогностически неблагоприятным фактором. Практически у трети больных ИБС с эпизодами ББИМ в дальнейшем ...

Влияние активатoрoв аденозинoвых рецептoрoв на терапию пациентoв c cердечнoй недостаточностью

Цель работы - изучение эффективности активаторов пуриновых (аденозиновых) рецепторов- аденози н-трифосфат-Мg (ll) глюконат (ATG), на параметры центральной гемодинамики, толерантность к физической активности и вазоактивные вещества у пациентов с сердечной недостаточностью (СН). Установлено, что включение ATG в схему комплексной фармакотерапии приводит к повышению эффективности лечения. Об этом свидетельствует улучшение клинического течения заболевания, положительные изменения параметров централь...

Ефективність препарату Адвокард у комплексному лікуванні пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST на ранніх етапах реабілітації

Інфаркт міокарда (ІМ) залишається одним із найбільш небезпечних проявів ішемічної хвороби серця (ІХС). Відповідно до оновленого у 2018 р. універсального визначення ІМ, у більшості госпіталізованих пацієнтів виникає І тип захворювання, що характеризується класичним розвитком атеросклерозу коронарних артерій, ускладненого тромбозом. Припинення коронарного кровотоку призводить не тільки до механічного закупорювання судини та виразної клінічної симптоматики (у вигляді ангінозного болю, порушень ...

Лікування гострого інфаркту міокарда з використанням засобів фармакологічного впливу посткондиціювання Н.М. Середюк

Новітні стратегії ведення хворих зі STEMI та NSTEMI, які включають в себе реваскуляризацію міокарда шляхом коронарного стентування чи аорто-, мамарокоронарного шунтування, на сьогоднішній день в Україні застосовуються у 30-40% ургентних хворих такої категорії, більша ж частина хворих лікуються шляхом призначення оптимальної медикаментозної терапії (ОМТ). Одним із можливих шляхів потенціювання стандартного лікування хворих зі STEMI/ NSTEMI є відкриті нещодавно ефекти прекондиціювання (ПреК) та п...

АКТИВАТОРЫ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ИБС?

В последние годы в рекомендации Рабочей группы Европейского общества кардиологов по ведению больных стабильной стенокардией (2006) в качестве базисной терапии введен класс активаторов калиевых каналов. Именно группа активаторов калиевых каналов стала объектом всестороннего изучения, поскольку представляет интерес в связи с возможностью терапевтического влияния на процессы, направленные на формирование особого состояния миокарда - прекондиционирования.  Развитие прекондиционирования миок...

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ЛІКАРЕМ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ (методичні рекомендації)

Ішемічна хвороба серця (ІХС) займає провідне місце серед причин втрати працездатності та смертності в світі, особливо в економічно розвинених країнах. За офіційною статистикою на 2013 р. поширеність усіх форм ІХС серед дорослого населення України становить приблизно 24%, в тому числі серед осіб працездатного віку – близько 10%. Захворюваність на ІХС складає 2% на рік. Стабільна стенокардія напруження зустрічається приблизно у 35,5% хворих з ІХС, які звертаються за медичною допомогою. Ішемія м...

Эффективность комбинированного активатора калиевых каналов Aдвокарда® при эпизодах безболевой

В течении ишемической болезни сердца (ИБС) тревожным клиническим сигналом несоответствия потребности миокарда в кислороде и его кровоснабжения является ангинозная боль. Отсутствие такого сигнала – безболевая ишемия миокарда (ББИМ) – приводит к недооценке серьезности ситуации и, соответственно, к недостаточным мерам по ее устранению.Согласно литературным данным [1–3, 9], наличие ББИМ является прогностически неблагоприятным фактором. Практически у трети больных ИБС с эпизодами ББИМ в дальнейшем р...

Вегетативный дисбаланс у больных со стенокардией напряжения: возможности физиологических триггеров процесса прекондиционирования

Известно, что в прогрессировании ишемической болезни сердца (ИБС) и развитии ее осложнений наряду с поражением венечного русла определенную роль играет и дисфункция нейрорегуляторной системы [11]. Изменения последней могут быть обусловлены, с одной стороны, гипоперфузией водителей ритма, регулирующих частотные и временные характеристики работы сердца, с другой – изменениями в структуре мембран кардиомиоцитов и их электролитном балансе, что может сказываться на электромеханических свойствах миок...

Влияние Адвокарда на вариабельность сердечного ритма у больных стенокардией напряжения

Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Колесников В.С. Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, г. Донецк, Украина ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака НАМН Украины» Известно, что в прогрессировании ишемической болезни сердца (ИБС) и развитии её осложнений, наряду с поражением коронарного русла определённую роль играет и дисфункция нейрорегуляторной системы [1, 2]. Изменения последней могут быть обуслов...

Вплив препарату Адвокард на перебіг гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST

Н.Т. Ватутін, В.С. Колесников Матеріали та методи. В ході дослідження спостерігалися 42 пацієнти з ГКС з елевацією сегмента ST тривалістю менше 12 годин. Пацієнти були роз- ділені на 2 порівняні між собою групи. У 1-й (n=21) групі проводилося ургентне черезшкірне коронарне втручання; у 2-й (n=21) - додатково призначався препарат Адвокард. Пацієнтам з відновленим кровотоком продовжили стандартне медикаментозне лікування ГКС. Всім хворим через 24 години після черезшкірного коронарного втруча...