МЕМБРАТОН

Хелатні сполуки у лікуванні хронічної ішемічної хвороби мозку

Метою роботи було оцінити роль сучасного комбінованого препарату Мемтратон у комплексній терапії пацієнтів із хронічною ішемічною хворобою мозку. Обстежено 20 пацієнтів із дисциркуляторною та змішаною енцефалопатією (код І.67.4 за МКХ‑10). Усім пацієнтам проведено нейропсихологічне обстеження з використанням стандартних скринінгових шкал: MMSE та МoCA, тесту Лурія; визначено рівень тривожності за шкалою Спілберга-Ханіна та оцінено стан біоелектричної активності головного мозку. Результато...

Возможность достижения сочетанного когнитивного и анксиолитического эффектов как новое направление фармакотерапии в ангионеврологии

С.Г.Бурчинский ГУ «Институт геронтологии АМН Украины», Киев В последние годы отмечается значительная активизация интереса к  психопатологической симптоматике в рамках различных форм неврологической и терапевтической  патологии. Особенно актуальна данная проблематика для цереброваскулярной патологии. Психопатологические расстройства существенно влияют на течение основного заболевания, усугубляя его клиническую картину, способствуя развитию различных осложнений и ух...